Skip to main content

Tietosuojaseloste 

Asiak­kaan tie­to­suo­ja­se­los­te Laxal Oy:ssä.

Hen­ki­lö­tie­to­la­ki (523/1999) 10 ja 24 §

Laa­ti­mispvm: 19.5.2018

1. Rekis­te­rin­pi­tä­jä

Nimi: Laxal Oy (Y‑tunnus 0811836–1)
Yhteys­tie­dot: Mus­tion­ka­tu 8, 20750 Tur­ku, , puh. 040 532 3643

2. Yhteys­hen­ki­lö

Lee­vi Hie­ta­nen
Mus­tion­ka­tu 8, 20750 Tur­ku

puh. 0400 797140

3. Rekis­te­rin nimi

Laxal Oy:n asiakasrekisteri.

4. Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tar­koi­tus (rekis­te­rin käyttötarkoitus)

Rekis­te­rin­pi­tä­jä käsit­te­lee asiak­kai­den hen­ki­lö­tie­to­ja seu­raa­via tar­koi­tuk­sia varten:

 • asia­kas­suh­teen hoi­ta­mi­nen ja kehittäminen
 • tilaus­ten hoitaminen
 • mak­sa­mi­nen, mak­su­jen val­von­ta ja perintä
 • rekis­te­rin­pi­tä­jän pal­ve­lu­jen markkinointi
 • rekis­te­rin­pi­tä­jän lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­nen ja sii­hen liit­ty­vä asia­kas­pal­ve­lun kehittäminen
 • asiak­kai­den kiin­nos­tus­tie­to­jen sekä pal­ve­lui­hin liit­ty­vien valin­to­jen ja toi­vei­den seu­raa­mi­nen, ana­ly­soin­ti ja sii­hen liit­ty­vä asia­kas­pal­ve­lun kehittäminen

Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­ly perus­tuu hen­ki­lö­tie­to­lain 8 §:n 1 momen­tin 1, 2, 5 ja 6 kohtaan.

5. Rekis­te­rin tietosisältö

Asiak­kais­ta kerä­tään ja tal­le­te­taan seu­raa­vat tiedot:

 • asia­kas­tie­dot: nimi, orga­ni­saa­tio, yhteys­tie­dot (esim. puhe­li­men ja mat­ka­pu­he­li­men nume­ro sekä säh­kö­pos­tio­soi­te ja muu säh­köi­nen osoi­te­tie­to) yhtey­den­ot­toa var­ten sekä laskutusyhteystiedot
 • asia­kas­pa­lau­te­tie­dot: asiak­kai­den tyy­ty­väi­syys­tie­dot, kom­men­tit rekis­te­rin­pi­tä­jän pal­ve­luis­ta ja muut asiak­kaan suos­tu­muk­sel­la saa­dut tiedot
 • tilaus­tie­dot (esim. tie­dot aiem­min teh­dyis­tä tilauk­sis­ta ja tarjouspyynnöistä)
 • pal­ve­lu­jen käyt­töön liit­ty­vät tie­dot: esim. pal­ve­lu­jen käyttö‑, osto- ja peruu­tus­tie­dot ja tie­to, mis­tä yri­tyk­ses­tä asia­kas on osta­nut palvelun
 • asiak­kaan toi­vei­siin ja valin­toi­hin liit­ty­vät tiedot
 • asiak­kaan mak­su­ta­pa- ja mak­su­käyt­täy­ty­mis­tie­dot (mukaan lukien mak­su­vii­ve­tie­dot) sekä laskutustiedot
 • tie­dot rekis­te­rin­pi­tä­jän pal­ve­lu­jen käytöstä
 • muut asiak­kaan suos­tu­muk­sel­la kerät­tä­vät tiedot

6. Sään­nön­mu­kai­set tietolähteet

Asiak­kai­ta kos­ke­vat tie­dot saa­daan asiak­kaan suos­tu­muk­sel­la hänel­tä itsel­tään (hen­ki­lö­tie­to­lain 8 §:n 1
momen­tin 1 koh­ta) ja hänen halua­miin­sa pal­ve­lui­den tar­jous­pyyn­töi­hin ja ostoi­hin liit­ty­vis­tä tapah­tu­mis­ta
(hen­ki­lö­tie­to­lain 8 §:n 1 momen­tin 2 ja 5 kohdat).

Hen­ki­lö­tie­to­ja voi­daan kerä­tä, tal­let­taa ja päi­vit­tää myös Väes­tö­re­kis­te­ri­kes­kuk­sen ja muun osoite‑,
päi­vi­tys- ja muu­ta vas­taa­vaa pal­ve­lua tar­joa­van rekis­te­rin­pi­tä­jän rekistereistä.

7. Sään­nön­mu­kai­set tie­to­jen luovutukset

Asiak­kai­den hen­ki­lö­tie­to­ja luo­vu­te­taan sään­nön­mu­kai­ses­ti Laxal Oy:n asiakkuudenhallintajärjestelmään.

Rekis­te­rin suo­jauk­sen periaatteet

A. Manu­aa­li­nen aineisto

Manu­aa­li­ses­sa muo­dos­sa ole­vaa aineis­toa säi­ly­te­tään Laxal Oy:n toi­mi­ti­lois­sa, jot­ka ovat
asian­mu­kai­ses­ti lukit­tu ja valvottu.

B. ATK:lle tal­le­te­tut tiedot

Säh­köi­nen rekis­te­ri on suo­jat­tu tavan­omai­sin tie­to­tek­ni­sin suo­jaa­mis­toi­min, joi­ta ovat virus­tor­jun­taoh­jel­mis­tot, palo­muu­rit, rajoi­tet­tu pää­sy aineis­toon sala­sa­noin sekä fyy­si­sen kulun esto
pal­ve­lin­ti­loi­hin.

8. Tar­kas­tusoi­keus

Jokai­sel­la rekis­te­röi­dyl­lä on pää­sään­töi­ses­ti oikeus tar­kas­taa hen­ki­lö­re­kis­te­riin tal­len­ne­tut tie­ton­sa.
Tar­kas­tus­pyyn­tö tulee teh­dä oma­kä­ti­ses­ti alle­kir­joi­te­tul­la taik­ka sitä vas­taa­val­la taval­la var­men­ne­tul­la
asia­kir­jal­la lähet­tä­mäl­lä se rekis­te­rin­pi­tä­jän alus­sa mai­nit­tuun pos­ti- tai sähköpostiosoitteeseen.

9. Oikeus vaa­tia tie­don korjaamista

Jokai­sel­la on oikeus vaa­tia hen­ki­lö­re­kis­te­ris­sä ole­van vir­heel­li­sen tie­don kor­jaa­mis­ta. Kor­jaus­pyyn­tö
tulee teh­dä oma­kä­ti­ses­ti alle­kir­joi­te­tul­la taik­ka sitä vas­taa­val­la taval­la var­men­ne­tul­la asia­kir­jal­la
lähet­tä­mäl­lä se rekis­te­rin­pi­tä­jän alus­sa mai­nit­tuun pos­ti- tai sähköpostiosoitteeseen.

10. Muut hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyyn liit­ty­vät oikeudet

Jokai­sel­la on oikeus kiel­tää hen­ki­lö­tie­to­jen­sa käsit­te­ly ja luo­vut­ta­mi­nen suo­ra­mai­non­taa, etä­myyn­tiä ja
suo­ra­mark­ki­noin­tia sekä mark­ki­na- ja mie­li­pi­de­tut­ki­mus­ta var­ten sekä oikeus vaa­tia vir­heel­li­sen tie­don
kor­jaa­mis­ta. Kor­jaus­pyyn­tö tulee teh­dä oma­kä­ti­ses­ti alle­kir­joi­te­tul­la taik­ka sitä vas­taa­val­la taval­la
var­men­ne­tul­la asia­kir­jal­la lähet­tä­mäl­lä se rekis­te­rin­pi­tä­jän alus­sa mai­nit­tuun pos­ti- tai
säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen.