Skip to main content
  • Lin­ja­sa­nee­rauk­set yli kol­men vuo­si­kym­me­nen kokemuksella.
  • Kaik­ki raken­ta­mi­sen pal­ve­lut toimitilapuolelle.
  • Olem­me kump­pa­ni­si myös koko­nais­vas­tuu­ra­ken­ta­mi­sen ratkaisuissa.

Laa­duk­kaat raken­ta­mi­sen pal­ve­lut kokemuksella

Toi­mim­me vas­tuul­li­se­na pää­ura­koit­si­ja­na talo­yh­tiöi­den lin­ja- ja put­kis­to­sa­nee­rauk­sis­sa & toi­mi­ti­la­puo­len muu­tos- ja saneerauskohteissa. 

Laxal Oy – osaa­va raken­ta­mi­sen kumppani

Olem­me kes­kit­tä­neet osaa­mi­sem­me kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen pariin, pal­ve­le­maan talo­yh­tiöi­tä ja yritysasiakkaita.

Meil­le tär­kein­tä ovat asiak­kai­den tyy­ty­väi­syys ja luot­ta­mus, joi­ta raken­nam­me otta­mal­la vas­tuun laa­dus­ta, toteu­tuk­ses­ta ja vie­mäl­lä pro­jek­tin läpi aika­tau­lus­sa, sovi­tun mukaan.

Olem­me Tilaa­ja­vas­tuun luo­tet­ta­va kumppani.

Ota yhteyt­tä, kes­kus­te­lem­me mie­lel­läm­me hankkeestasi!

Tilaajavastuu Luotettava Kumppani