Skip to main content

Put­ki­re­mont­ti ja linjasaneeraus 

Toteu­tam­me laa­duk­kaat put­ki­re­mon­tit ja lin­ja­sa­nee­rauk­set Turus­sa ja ympä­ris­tö­kun­nis­sa, talo­yh­tiö­si toi­vei­den mukaan.

Laa­ja koke­muk­sem­me put­kis­to­sa­nee­rauk­sis­ta on tae tasok­kaa­seen lop­pu­tu­lok­seen, niin laa­dun kuin aika­tau­lun suh­teen. Orga­ni­saa­tiom­me mah­dol­lis­taa ihmis­lä­hei­sen pal­ve­lun, jol­loin jokai­sen yksi­löl­li­set toi­veet huomioidaan.

Jokai­nen asia­kas on meil­le tärkeä!

Meil­lä on usei­ta tyy­ty­väi­siä asiak­kai­ta ja yhteis­työ­kump­pa­nei­ta toi­mia­lu­eel­lam­me putkiremonttikohteista.

Annam­me mie­lel­läm­me tar­jouk­sen talo­yh­tiö­si putkiremontista.

Put­ki­re­mont­ti ja lin­ja­sa­nee­raus on suu­ri asia talo­yh­tiön osak­kail­le ja asukkaille

On tär­ke­ää, että talo­yh­tiön edus­ta­jien, kon­sult­tien ja ura­koit­si­jan yhteis­työ toi­mii sau­mat­to­mas­ti, näin put­ki­re­mon­tis­sa saa­vu­te­taan paras lop­pu­tu­los. Luot­ta­mus kuhun­kin osa­puo­leen luo ura­kal­le vakaan poh­jan, sekä antaa tur­vaa taloyhtiölle.

Kun lii­ku­taan asiak­kai­den hen­ki­lö­koh­tai­sel­la alu­eel­la on tär­ke­ää, että ura­koit­si­jaan luotetaan

Tee­täm­me raken­nus­tek­ni­set työm­me huo­lel­li­ses­ti vaki­tui­sil­la työn­te­ki­jöil­läm­me ja ali­han­kin­nois­sa käy­täm­me pit­kä­ai­kai­sia yhteis­työ­kump­pa­nei­tam­me vuo­sien takaa.

Vas­taam­me työs­täm­me vie­lä koh­teen luo­vu­tuk­sen jälkeen

Taso­kas työm­me takaa, että takuu­töi­den mää­rä jää mini­miin, eikä kor­jauk­sia yleen­sä jäl­ki­kä­teen tar­vi­ta. Mikä­li mah­dol­lis­ta tar­vet­ta takuu­töil­le ilme­nee, hoi­dam­me työt laa­duk­kas­ti ja vii­pyi­le­mät­tä. Refe­rens­si­koh­teem­me taka­vat nämä asiat.

KVR eli kokonaisvastuurakentaminen

Tar­joam­me put­kis­to­sa­nee­rauk­sia myös KVR-ura­koi­na, jol­loin talo­yh­tiö­si ei tar­vit­se huo­leh­tia suun­nit­te­lus­ta. Yhteis­työ­ver­kos­toom­me kuu­luu ammat­ti­tai­toi­sia suun­nit­te­li­joi­ta, joi­den avul­la saam­me put­ki­re­mon­tis­tan­ne juu­ri mieleisen.

Miten ede­tä KVR-putkiremontissa?

  1. Pala­ve­ri talo­yh­tiön hal­li­tuk­sen ja talo­yh­tiön edus­ta­jan kanssa
  2. Tar­pei­den ja laa­tu­ta­son määrittäminen
  3. Tar­jous
  4. Suun­nit­te­lu
  5. Aloi­tus­pa­la­ve­ri
  6. Raken­ta­mi­nen
  7. Ura­kan vastaanotto

Kat­so ani­maa­tiom­me remon­tin vaiheista

Taso­kas pro­jek­tin­joh­to on avain­sa­na aika­tau­lun, laa­dun ja kus­tan­nus­ten hallitsemisessa. 

Takaam­me, että ammat­ti­tai­toi­nen hen­ki­lö­kun­tam­me pal­ve­lee tei­tä erinomaisesti.
“Laxal Oy onnis­tui koko remon­tis­sa erin­omai­ses­ti, olem­me erit­täin tyy­ty­väi­siä kaik­keen. Tie­do­tus oli hyvin jär­jes­tet­ty ja kysy­myk­siin saim­me sel­kei­tä vas­tauk­sia. Voim­me suo­si­tel­la tätä yhtiö­tä varauksetta. ” 
- Talo­yh­tiön osakkaat