Skip to main content

Referenssit 

Olem­me toteut­ta­neet vuo­sien var­rel­la usei­ta eri­lai­sia sanee­raus- ja raken­nus­pro­jek­te­ja Var­si­nais-Suo­men alu­eel­la. Täs­sä esit­te­lem­me muu­ta­man niis­tä. Mikä­li haluat refe­rens­se­jä jos­tain eri­tyi­ses­tä koh­de­tyy­pis­tä, ota yhteyttä! 

Kat­so kaik­ki referenssimme 

Olem­me toteut­ta­neet kym­me­niä lin­ja­sa­nee­rauk­sia ja lukui­sia mui­ta koh­tei­ta vuo­sien varrella.

Kat­so refe­rens­si­luet­te­lom­me tästä >

As Oy Kertunrivi 

Koh­tees­sa uusim­me käyt­tö­ve­si­joh­dot, vie­mä­rit ja säh­kön­ja­ke­lu­jär­jes­tel­mät huo­neis­to­kes­kuk­sil­le. Vesi- ja vie­mä­ri­joh­to­jen uusi­mi­sen yhtey­des­sä uusim­me huo­neis­to­jen mär­kä­ti­lo­jen laa­toi­tuk­set, vede­ne­ris­tyk­set ja kalus­teet. Myös läm­mi­tys­jär­jes­tel­mät päi­vi­te­tään, toteu­tam­me talo­yh­ti­öön maa­läm­pö- ja PILP-jär­jes­tel­mät. Koh­de val­mis­tui Hel­mi­kuus­sa 2023. 

• Raken­nus­vuo­si: 1972
• Raken­nuk­sia: 1 kpl
• Asun­to­ja: 36 kpl
• Por­ras­huo­nei­ta: 3 kpl
• Sau­na­ti­lat: 1 kpl, alakerrassa
• Ker­ros­lu­ku: 4

As Oy Turun Hovioi­keu­den­ka­tu 4 

As Oy Turun Hovioi­keu­den­ka­tu 4:n lin­ja­sa­nee­rauk­ses­sa uusit­tiin käyt­tö­ve­si­joh­dot ja säh­kön­ja­ke­lu­jär­jes­tel­mät. Käyt­tö­ve­si­joh­to­jen uusi­mi­sen yhtey­des­sä uusi­taan huo­neis­to­jen mär­kä­ti­lo­jen laa­toi­tuk­set, vede­ne­ris­tyk­set ja kalus­teet. Koh­de val­mis­tui Hel­mi­kuus­sa 2023.

 • Raken­nus­vuo­si: 1962
 • Raken­nuk­sia: 1 kpl
 • Asun­to­ja: 48 kpl
 • Por­ras­huo­nei­ta: 2 kpl
 • Sau­na­ti­lat: 1 kpl
 • Ker­ros­lu­ku: 8
 • Auto­tal­lit 5 kpl

Turun opis­ke­li­joi­den terveystalo 

Laxal toteut­ti Turun opis­ke­li­joi­den ter­veys­ta­lon tila­muu­tok­set ker­rok­sis­sa 1–4.

Tila­muu­tok­set käsit­ti­vät toi­mi­ti­lo­jen koko­nais­val­tai­sen saneeraustyön.

 

 • Raken­nus­vuo­si: 1981
 • Raken­nuk­sia: 1kpl
 • Sanee­rat­ta­vat ker­rok­set:  1–4
 • Tila­muu­tok­set ja sanee­rat­ta­vat tilat yhteen­sä 2800 m²

 

Mehi­läi­nen Uusikaupunki 

Toteu­tim­me Mehi­läi­sen Uusi­kau­pun­gin toi­mi­pis­teen toi­mi­ti­lo­jen saneeraus‑, laa­jen­nus- ja muu­tos­työt kah­des­sa vai­hees­sa – ensim­mäi­ses­sa vai­hees­sa val­mis­tui uudet lää­kä­ri­kes­kuk­sen toi­mi­ti­lat tar­vit­ta­vin tila­muu­tok­sin, toi­ses­sa vai­hees­sa sanee­ra­sim­me ole­mas­sa ole­vat toimitilat.

 • Tila­muu­tok­set ja sanee­rat­ta­vat tilat yhteen­sä 850 m²

As Oy Stå­lar­min­ka­tu 2a 

Kah­den asuin­ker­ros­ta­lon tavoi­te­hin­tai­nen pro­jek­tin­joh­tou­ra­koin­ti, joka sisäl­si vesi­joh­to­jen uusin­nan, vie­mä­rei­den suki­tus­työn, kyl­py­huo­nei­den remon­toin­nin, säh­kö­jär­jes­tel­mien uusi­mi­sen sekä anten­ni- ja yleiskaapeloinnin.

 • Raken­nus­vuo­si: 1950
 • Raken­nuk­sia: 2kpl
 • Por­ras­käy­tä­vät: 2kpl
 • Ker­rok­set: 6.krs + poh­ja­ker­ros + ullakko
 • Huo­neis­tot: 45kpl
 • Lii­ke­huo­neis­tot: 5kpl

As Oy Hämeen­ka­tu 3B 

Koh­tees­sa toteu­tet­tiin käyt­tö­ve­si­joh­to­jen, vesi­ka­lus­tei­den ja säh­kö­jär­jes­tel­mien uusi­mi­nen. Lin­ja­sa­nee­rauk­sen yhtey­des­sä asen­net­tiin LTO-jär­jes­tel­mä ja suun­ni­tel­tiin sekä toteu­tet­tiin kak­si uut­ta asun­toa talo­yh­tiön tiloihin.

 • Raken­nus­vuo­si 1967
 • Raken­nuk­sia 2 kpl
 • Ker­rok­sia 1+4–5 krs + ullak­ko (lii­ke­ti­la­ra­ken­nuk­ses­sa 1 kerros)
 • Por­ras­huo­nei­ta 2 kpl
 • Asun­to­ja 27 kpl
 • Lii­ke­huo­neis­to­ja 4 kpl

As Oy Rau­han­ka­tu 17a 

Sanee­ra­sim­me talo­y­tiön käyt­tö­ve­si­put­kis­ton ja uusim­me vesi­ka­lus­teet, sekä uusim­me säh­kö­jär­jes­tel­män huoneistokeskuksille.

 • Raken­nus­vuo­si 1962
 • Raken­nuk­sia 1 kpl
 • Ker­rok­sia 8 kpl
 • Por­ras­huo­nei­ta 2 kpl
 • Asun­not 32 kpl
 • Toi­mi­ti­lat 2 kpl

As Oy Kuikluoto 

Laxal toteut­ta­ma, vuon­na 1970 raken­ne­tun neli­ker­rok­si­sen asuin­ker­ros­ta­lon lin­ja­sa­nee­raus val­mis­tui 2021. Uusim­me käyt­tö­ve­si­joh­dot, vie­mä­rit ja säh­kön­ja­ke­lu­jär­jes­tel­mät sekä remon­toim­me talo­yh­tiön mär­kä­ti­lat käsit­täen 60:n asuin­huo­neis­ton kyl­py­huo­neet ja talo­yh­tiön saunatilat.

 • Raken­nus­vuo­si 1970
 • Raken­nuk­sia 1 kpl
 • Ker­rok­sia 4 kpl
 • Por­ras­huo­nei­ta 7 kpl
 • Asun­to­ja 60 kpl