Skip to main content

Laxal Oy — kump­pa­ni­na­si kai­kes­sa korjausrakentamisessa 

Vas­tuul­lis­ta raken­nusu­ra­koin­tia yli kol­men vuo­si­kym­me­nen kokemuksella

Olem­me toi­mi­neet kor­jaus­ra­ken­ta­mi­seen kes­kit­ty­vä­nä pää­ura­koit­si­ja­na vuo­des­ta 1990 läh­tien ja toteut­ta­neet kym­me­niä lin­ja­sa­nee­rauk­sia ja putkistoremontteja.

Meil­le tär­kein­tä on asiak­kaan tyy­ty­väi­syys ja luot­ta­mus, joi­ta raken­nam­me läpi­vie­mäl­lä pro­jek­tin sovi­tus­sa aika­tau­lus­sa ja saat­ta­mal­la työn onnis­tu­nees­ti lop­puun saak­ka, laa­dus­ta tin­ki­mät­tä. Koke­muk­sen tuo­man var­muu­den ohes­sa panos­tam­me toi­min­tam­me kehit­tä­mi­seen, jot­ta voim­me taa­ta ensi­luok­kai­set pal­ve­lut kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen paris­sa nyt, sekä tulevaisuudessa.

Laxal Oy syn­tyi teke­mi­sen halus­ta ja vah­vas­ta uskos­ta osaamiseen

Raken­nus­lii­ke Laxal perus­et­tiin vuon­na 1990 tar­joa­maan laa­duk­kai­ta raken­ta­mi­sen pal­ve­lu­ja talo­yh­tiöi­den, yri­tys­ten ja yksi­tyis­asiak­kai­den tar­pei­siin. Vah­va usko yri­tyk­seen ja tule­vai­suu­teen on tuot­ta­nut tulos­ta, ja kol­mes­sa vuo­si­kym­me­nes­sä Laxal on kas­va­nut vakaak­si ja koke­neek­si raken­nusa­lan toi­mi­jak­si Var­si­nais-Suo­men alu­eel­la tar­jo­ten osaa­via kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen pal­ve­lu­ja talo­yh­tiöi­den ja yri­tys­ten tarpeisiin.

Laxal Oy liit­tyi osak­si re:mount ‑kon­ser­nia 2023.

Laxa­lin toi­min­nas­ta vuo­des­ta 2018 lähtien
on vas­tan­nut RI Lee­vi Hietanen

Innos­tus raken­nusa­laan kul­kee suvus­sa – Laxa­lin perus­ta­jan Esko Laak­so­sen opeis­sa kas­va­nut Hie­ta­nen aloit­ti Laxa­lil­la työs­ken­nel­len apu­poi­ka­na. Koke­muk­sen kart­tu­mi­sen myö­tä Lee­vi Hie­ta­sen tie on kul­ke­nut raken­nus­mie­hes­tä Laxal Oy:n toimitusjohtajaksi.

Arvos­tam­me tur­val­li­suut­ta ja kaik­kien lii­ke­toi­min­taam­me liit­ty­vien taho­jen kunnioitusta.

Laxal Oy pyr­kii yllä­pi­tä­mään avoi­muu­den ilma­pii­riä ja kor­ke­aa etiik­kaa liiketoiminnassaan.

Whist­le­blowing-pal­ve­lun avul­la voit ilmoit­taa meil­le vaka­vis­ta vää­rin­käy­tös­ris­keis­tä, jot­ka vai­kut­ta­vat ihmi­siin, orga­ni­saa­tioom­me, yhteis­kun­taan tai ympä­ris­töön. Ilmoi­tuk­se­si voi sisäl­tää tie­to­ja rikok­sis­ta, sään­nön­vas­tai­suuk­sis­ta sekä EU:n tai kan­sal­lis­ten lakien rik­ko­muk­sis­ta työym­pä­ris­tös­sä. Tee ilmoi­tus »