Skip to main content

Laskutusohjeet 

Las­kut­taes­sa­si toi­mi näi­den ohjei­den mukaan. Las­ku­jen nopea liik­ku­mi­nen on kaik­kien etu.
Säh­köi­nen laskutusosoite
Verk­ko­las­kuo­soi­te: 003708118361
Ope­raat­to­ri: Pagero
Välit­tä­jän tun­nus: 003723609900
Pape­ri­las­kuo­soi­te
Laxal Oy
OVT 003708118361
PL 908, 02066 DOCUSCAN
Las­ku­tus sähköpostilla
PDF-tie­dos­to­na osoit­tee­seen:
Säh­kö­pos­ti­las­kuil­le mer­ki­tään vas­taa­not­ta­ja samaan tapaan kuin paperilaskuille.
Las­ku­tus­oh­jeet

Pape­ri­las­ku tai las­kun lähet­tä­mi­nen sähköpostilla

  • Pape­ri­las­ku­tuso­soi­te (ks. yllä) on pakol­li­nen osa las­ku­tuso­soi­tet­tam­me. Pape­ri­las­ku­tuso­soi­te tulee korjata/lisätä las­ku­poh­jal­le. Ei rii­tä, että se löy­tyy säh­kö­pos­tin otsik­ko- tai viestikentästä.
  • Las­ku tulee olla PDF-muo­dos­sa. Sekä las­kun että mah­dol­lis­ten liit­tei­den tulee olla samas­sa PDF-tie­dos­tos­sa (las­ku ensim­mäi­se­nä ja liit­teet sen jälkeen).
  • Yhdes­sä säh­kö­pos­tis­sa saa olla vain yksi PDF-muo­toi­nen lasku.
  • Las­ku lähe­te­tään osoit­tee­seen .
  • Vain osoit­tee­seen lähe­te­tyt säh­kö­pos­ti­las­kut käsi­tel­lään. Mak­su­muis­tu­tuk­set, tie­dot­teet ja muu pos­ti tei­dän tulee lähet­tää postiosoitteeseemme.

Las­kun lähet­tä­mien postitse

  • Pape­ri­las­ku­tuso­soi­te (ks. yllä) on pakol­li­nen osa las­ku­tuso­soi­tet­tam­me. Pape­ri­las­ku­tuso­soi­te tulee korjata/lisätä laskupohjalle.
  • Vain Docusca­nil­le osoi­te­tut pape­ri­las­kut käsi­tel­lään. Mak­su­muis­tu­tuk­set, tie­dot­teet ja muu pos­ti tei­dän tulee lähet­tää postiosoitteeseemme.

Kii­tos, kun nou­da­tat näi­tä ohjei­ta. Las­ku­jen nopea liik­ku­mi­nen on kaik­kien etu.