Skip to main content

KVR-urakointi 

KVR-ura­koin­ti sopii kai­ken kokoi­siin kohteisiin.

Laxal Oy toteut­taa sanee­raus- ja uudis­ra­ken­nus­koh­teet myös KVR-ura­koin­ti­na vas­ta­ten työn koko­nais­val­tai­ses­ta toteu­tuk­ses­ta ja suunnittelusta.

Mitä tar­koit­taa KVR-urakointi?

KVR- eli koko­nais­vas­tuu­ra­ken­ta­mi­nen on toteu­tus­muo­to, jos­sa tilaa­ja – esi­mer­kik­si talo­yh­tiö tai yri­tys – tilaa ura­kan tai hank­keen toteu­tuk­sen yhdel­tä toi­mi­jal­ta, joka huo­leh­tii työn kai­kis­ta osa-alueis­ta sovi­tun mukaan.

Laxa­lin KVR-toteu­tus sisäl­tää koh­tees­ta riippuen:

 • Tar­ve­kar­toi­tuk­sen
 • Tilaa­jan kon­sul­toin­nin ja neuvonnan
 • Han­ke­suun­nit­te­lun
 • Suun­nit­te­lu­työn koko­nai­suu­des­saan tai tilaa­jan valit­se­min osin
 • Aika­tau­lu­tuk­sen
 • Lupa­pro­ses­sis­ta vastaamisen
 • Pää­ura­koin­nin
 • Työn­joh­don
 • Yhteis­työn val­vo­jan kans­sa / Yhteis­työn viran­omais­ta­ho­jen kanssa
 • Lop­pu­tar­kas­tuk­set ja luovutukset
 • Takuu­työt
 • (Kon­sul­toin­ti­pal­ve­lut myös luo­vu­tuk­sen jälkeen)

KVR toteu­tus­muo­to­na on tilaa­jal­le tur­val­li­nen, yksin­ker­tai­nen ja vai­va­ton sekä kus­tan­nus­te­ho­kas ja aikaa sääs­tä­vä. Koko­nais­vas­tuu­ra­ken­ta­mi­nen yksin­ker­tais­taa ura­kan toteu­tus­ta tilaa­jan näkö­kul­mas­ta ja hel­pot­taa tilaa­jan osuut­ta hank­kees­sa – aikaa ja resurs­se­ja sääs­tyy, kun yhteis­työ­ta­ho­na on yksi toi­mi­ja usei­den suun­nit­te­li­joi­den ja ura­koit­si­joi­den sijaan.

Kus­tan­nus­te­hok­kuus syn­tyy jou­he­vam­man toteu­tuk­sen, koke­muk­sen ja omien luo­tet­ta­vien yhteis­työ­kump­pa­nien hyö­dyn­tä­mi­sen tuloksena.

KVR-ura­koin­ti sopii kai­ken kokoi­siin koh­tei­siin, niin talo­yh­tiöi­den lin­ja-sanee­rauk­siin, uudis­puo­len isom­piin ja pie­nem­piin hank­kei­siin sekä toimitilasaneerauksiin.

Jokai­nen koh­de suun­ni­tel­laan ja toteu­te­taan tilaa­jan tar­pei­siin ja toi­vei­siin vastaten.

Olem­me toteut­ta­neet lin­ja-sanee­rauk­sia ja toi­mi­ti­la­hank­kei­ta KVR-ura­koin­ti­na saa­vut­taen onnis­tu­neen lop­pu­tu­lok­sen jou­he­vas­ti ripeäm­mil­lä aika­tau­luil­la ja kustannustehokkaasti. 

Jokai­nen koh­de suun­ni­tel­laan ja toteu­te­taan tilaa­jan tar­pei­siin ja toi­vei­siin vastaten. 

KVR toteu­tus­muo­to­na on tilaa­jal­le tur­val­li­nen, yksin­ker­tai­nen ja vai­va­ton sekä kus­tan­nus­te­ho­kas ja aikaa säästävä.
“Urak­ka ete­ni suun­ni­tel­mien mukai­ses­ti ja isän­nöit­si­jää sekä val­vo­jaa infor­moi­tiin hyvin ura­kan ete­ne­mi­ses­tä sekä tar­vit­taes­sa käy­tiin kes­kus­te­lua mah­dol­lis­ten lisä­töi­den toteuttamisesta. ” 
- Isän­nöit­si­jä