Skip to main content
  • Laa­duk­kaat ja vas­tuul­li­set raken­ta­mi­sen pal­ve­lut käy­tös­sän­ne Varsinais-Suomessa 

  • “Työ sujui aika­tau­lus­sa, ja kyl­py­huo­ne on erit­täin hyvin vii­meis­tel­ty pie­niä yksi­tys­koh­tia myö­den. Suo­sit­te­len lämmöllä.” 

  • Laxal Oy – vas­tuul­lis­ta raken­nusu­ra­koin­tia kol­men vuo­si­kym­me­nen kokemuksella 

  • Laa­duk­kaat ja vas­tuul­li­set raken­ta­mi­sen pal­ve­lut käy­tös­sän­ne Varsinais-Suomessa 

  • “Työ sujui aika­tau­lus­sa, ja kyl­py­huo­ne on erit­täin hyvin vii­meis­tel­ty pie­niä yksi­tys­koh­tia myö­den. Suo­sit­te­len lämmöllä.” 

  • Laxal Oy – vas­tuul­lis­ta raken­nusu­ra­koin­tia kol­men vuo­si­kym­me­nen kokemuksella 

Laadukkaat ja vastuulliset rakentamisen palvelut käytössänne Varsinais-Suomessa

Laa­duk­kaat ja vas­tuul­li­set raken­ta­mi­sen pal­ve­lut käy­tös­sän­ne Varsinais-Suomessa. 

“Yhteis­työ Laxa­lin kans­sa on ollut suju­vaa kai­kis­sa ura­kan vai­heis­sa, ja itse olen arvos­ta­nut että myös ura­kan takuu­ai­ka­na he ovat olleet hyvin tavoitettavissa.” 
- Isän­nöit­si­jä

Luo­tet­ta­va tur­ku­lai­nen rakennusliike

Laxal on toteut­ta­nut sanee­­raus- ja uudis­ra­ken­ta­mis­pro­jek­te­ja luo­tet­ta­vas­ti, ammat­ti­tai­toi­ses­ti ja sovi­tun aika­tau­lun mukai­ses­ti jo yli 30 vuotta.

Toi­mim­me pää­asias­sa Var­­si­­nais-Suo­­men alu­eel­la. Teem­me mm. put­ki­re­mont­te­ja ja lin­ja­sa­nee­rauk­sia, toi­mi­ti­la­sa­nee­rauk­sia sekä koti­re­mont­te­ja. Toteu­tam­me jat­ku­vas­ti myös uudisrakennusprojekteja.

Laxal Oy on tilaa­ja­vas­tuun Luo­tet­ta­va Kumppani.

Tilaajavastuu Luotettava Kumppani

Vas­tuul­li­nen urakoitsija 

Laa­du­kas lopputuote

Laxal Oy on toi­mi­nut vas­tuul­li­se­na raken­nusu­ra­koit­si­ja­na Var­si­nais-Suo­mes­sa vuo­des­ta 1990 lähtien.

Meil­le tär­kein­tä ovat asiak­kai­den tyy­ty­väi­syys ja luot­ta­mus, joi­ta raken­nam­me otta­mal­la vas­tuun laa­dus­ta, aika­tau­lus­ta ja eten­kin pro­jek­tien lop­puun saattamisesta.

Palvelut 

Kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen moniosaaja

Tar­joam­me raken­ta­mi­sen pal­ve­lui­ta talo­yh­tiöil­le, yri­tyk­sil­le ja yksi­tyi­sil­le hen­ki­löil­le, olem­me olleet osal­li­si­na myös useis­sa kun­nal­li­sis­sa projekteissa.

Osaa­mi­sem­me kes­kit­tyy kor­jaus­ra­ken­ta­mi­seen, joka muo­dos­taa suu­rim­man osan liikevaihdostamme.

Putkiremontti 

Tur­ku ja lähialueet

Toteu­tam­me laa­duk­kaat säh­kö, put­kis­to- ja lin­ja­sa­nee­rauk­set asiak­kai­dem­me tar­pei­den mukaan koko­nais­vas­tuul­li­ses­ti, kil­pai­lu­ky­kyi­seen hin­taan ja pit­käl­lä kokemuksella.

Laxal Oy on toi­mi­nut pää­ura­koit­si­ja­na useis­sa talo­yh­tiöi­den put­ki­re­mont­ti­koh­teis­sa. Vah­va koke­mus tasok­kaas­ta pro­jek­tin­joh­dos­ta on vie­nyt yri­tys­täm­me eteenpäin.

Tur­ku­lai­nen rakennusliike 

Raken­ta­mis­ta jo vuo­des­ta 1990

Kun pahin talous­la­ma teki tulo­aan 90-luvun alus­sa, perus­ti­vat Esko Laak­so­nen ja Put­te Saa­ri­nen Laxal Oy:n.

Yri­tyk­sen alku­pe­räi­nen perus­ta­ja toi­mii edel­leen Laxal Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja­na. Vuo­sien mit­taan Laxal Oy on tul­lut tutuk­si monel­le turkulaisille.