Skip to main content
  • Laa­duk­kaat ja vas­tuul­li­set raken­ta­mi­sen pal­ve­lut käy­tös­sän­ne Varsinais-Suomessa 

  • “Työ sujui aika­tau­lus­sa, ja kyl­py­huo­ne on erit­täin hyvin vii­meis­tel­ty pie­niä yksi­tys­koh­tia myö­den. Suo­sit­te­len lämmöllä.” 

  • Laxal Oy – vas­tuul­lis­ta raken­nusu­ra­koin­tia kol­men vuo­si­kym­me­nen kokemuksella 

  • Laa­duk­kaat ja vas­tuul­li­set raken­ta­mi­sen pal­ve­lut käy­tös­sän­ne Varsinais-Suomessa 

  • “Työ sujui aika­tau­lus­sa, ja kyl­py­huo­ne on erit­täin hyvin vii­meis­tel­ty pie­niä yksi­tys­koh­tia myö­den. Suo­sit­te­len lämmöllä.” 

  • Laxal Oy – vas­tuul­lis­ta raken­nusu­ra­koin­tia kol­men vuo­si­kym­me­nen kokemuksella 

Laadukkaat ja vastuulliset rakentamisen palvelut käytössänne Varsinais-Suomessa

Laa­duk­kaat ja vas­tuul­li­set raken­ta­mi­sen pal­ve­lut käy­tös­sän­ne Varsinais-Suomessa. 

“Yhteis­työ Laxa­lin kans­sa on ollut suju­vaa kai­kis­sa ura­kan vai­heis­sa, ja itse olen arvos­ta­nut että myös ura­kan takuu­ai­ka­na he ovat olleet hyvin tavoitettavissa.” 
- Isän­nöit­si­jä

Luo­tet­ta­va tur­ku­lai­nen rakennusliike

Laxal on toteut­ta­nut sanee­­raus- ja uudis­ra­ken­ta­mis­pro­jek­te­ja luo­tet­ta­vas­ti, ammat­ti­tai­toi­ses­ti ja sovi­tun aika­tau­lun mukai­ses­ti jo yli 30 vuotta.

Toi­mim­me pää­asias­sa Var­­si­­nais-Suo­­men alu­eel­la. Teem­me mm. put­ki­re­mont­te­ja ja lin­ja­sa­nee­rauk­sia, toi­mi­ti­la­sa­nee­rauk­sia sekä koti­re­mont­te­ja. Toteu­tam­me jat­ku­vas­ti myös uudisrakennusprojekteja.

Laxal Oy on tilaa­ja­vas­tuun Luo­tet­ta­va Kumppani.

Tilaajavastuu Luotettava Kumppani

Vas­tuul­lis­ta ura­koin­tia vuo­des­ta 1990 

kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen pääurakointi 

Vas­tuul­li­suus on yksi toi­min­tam­me perusarvoista.

Meil­le tär­ke­ää on asia­kas­tyy­ty­väi­syys ja luot­ta­mus, joi­ta raken­nam­me otta­mal­la vas­tuun laa­dus­ta, aika­tau­lus­ta ja eten­kin raken­nus­hank­keen lop­puun saat­ta­mi­ses­ta sovi­tus­ta kiin­ni pitäen. 

Palvelumme 

Kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen moniosaaja

Tar­joam­me raken­ta­mis­pal­ve­lut talo­yh­tiöil­le, yri­tyk­sil­le ja yksi­tyi­sil­le hen­ki­löil­le, olem­me otta­neet osaa myös lukui­siin kun­nal­li­siin projekteihin.

Toi­min­tam­me kes­kit­tyy kor­jaus­ra­ken­ta­mi­seen ja kor­jaus­ra­ken­nus­hank­keet muo­dos­ta­vat suu­rim­man osan liikevaihdostamme.

Linjasaneeraukset 

Lin­ja­sa­nee­raus, put­ki­re­mont­ti, sähkösaneeraus

Toteu­tam­me laa­duk­kaat sähkö‑, put­ki- ja lin­ja­sa­nee­rauk­set asiak­kaan tar­pei­den mukaan koko­nais­vas­tuul­li­ses­ti, kil­pai­lu­ky­kyi­seen hin­taan ja pit­käl­lä kokemuksella.

Laxal Oy on toi­mi­nut pää­ura­koit­si­ja­na useis­sa talo­yh­tiöi­den put­ki­re­mont­ti­koh­teis­sa. Vah­va koke­mus tasok­kaas­ta pro­jek­tin­joh­dos­ta on vie­nyt yri­tys­täm­me eteenpäin.

Kaut­tam­me myös KVR-urakointi 

Pää­ura­koin­tia ammattitaidolla

Olem­me toteut­ta­neet lin­ja-sanee­rauk­sia ja toi­mi­ti­la­hank­kei­ta KVR-ura­koin­ti­na saa­vut­taen onnis­tu­neen lop­pu­tu­lok­sen jou­he­vas­ti ripeäm­mil­lä aika­tau­luil­la ja kustannustehokkaasti.